به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

نگاره ها

نگاره های برگزیده شده نخستین کنگره ملی بزرگداشت امام زادگان هفده تن س گلپایگان
نگاره های برگزیده انجمن در سال 92(بخش نخست)
گزارش نگارین از کارگاه سنتور سازی جلال سخایی
کارگاه کوچک استاد مرتضی منتظری در شهر گوگد گلپایگان
کارگاه آهنگری استاد بصیری در بازار کوزه گری های گلپایگان
یک روز ابری و بارانی در روستای زیبای حسن حافظ "گلپایگان